Παρασκευή, 21 Φεβρουαρίου 2014

Απόφαση ορισμού αντιδημάρχου κας Μαρίας Χανιώτη


ΑΠΟΦΑΣΗ  - 59 -
Ο Δήμαρχος Πάρου

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων  58 και 59 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87Α΄), αναφορικά με τις αρμοδιότητες του Δημάρχου, τον ορισμό των Αντιδημάρχων και
την αναπλήρωση Δημάρχου αντίστοιχα.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 282 παρ. 16 του Ν. 3852/2010, αναφορικά με τη θητεία των αιρετών οργάνων.
3. Τις διατάξεις του άρθρου 75 του νόμου 3463/2006 (ΦΕΚ 114Α΄) , όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, σε συνδυασμό με τα άρθρα  94 και 95 του Ν. 3852?2010.
4. Το γεγονός ότι ο Δήμος Πάρου εμπίπτει στις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 59 του Ν. 3852/2010 και σύμφωνα με τα επίσηµα πληθυσµιακά δεδοµένα της τελευταίας απογραφής έτους 2011 της ΕΛ.ΣΤΑΤ.,  ο πληθυσμός του ανέρχεται σε 15.278 κατοίκους κατά συνέπεια εντάσσεται στους Δήμους µε πληθυσµό µέχρι 20.000 κατοίκους.
5. Τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν. 4051/2012 παρ. 3ε και παρ. 3στ «Ρυθμίσεις συνταξιοδοτικού περιεχομένου και άλλες επείγουσες ρυθμίσεις εφαρμογής του Μνημονίου Συνεργασίας του Ν. 4046/2012» (ΦΕΚ 40Α΄)
6. Τον Οργανισμό Εσωτερικών Υπηρεσιών του Δήμου Πάρου που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 2583/τ.Β΄/24-9-2012.
7. Τις υπ’ αρ. 1/2013 και 219/2013 προηγούμενες αποφάσεις μας.
8. Την υπ’ αριθ. 54/13/02/14 απόφαση αποδοχής παραίτησης του κ. Μάρκου Κωβαίου από το αξίωμα του Αντιδημάρχου.
9. Τις υπηρεσιακές ανάγκες του Δήμου.


Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

Α. Ορίζουμε τη δημοτική σύμβουλο της πλειοψηφίας κ. Μαρία Χανιώτη  του Κωνσταντίνου Αντιδήμαρχο με αντιμισθία, με θητεία από 18-2-2014 μέχρι 31-8-2014, και της μεταβιβάζουμε τις παρακάτω  καθ’ ύλην αρμοδιότητες:
   
  1. Τις αρμοδιότητες Απασχόλησης και Τουρισμού.
  2. Την εποπτεία και τη λειτουργία των υπηρεσιών πολεοδομίας και περιβάλλοντος της Δ/νσης Πολεοδομικού Σχεδιασμού, Υπηρεσιών Δόμησης και Περιβάλλοντος (πλην των υπηρεσιών πολιτικής προστασίας και καθαριότητας, ανακύκλωσης & πρασίνου).
  3. Τη ρύθμιση ζητημάτων παιδείας και δια βίου μάθησης
  4. Την εποπτεία και τη λειτουργία της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών (πλην των υπηρεσιών ηλεκτρομηχανολογικών εφαρμογών ).
  5. Την τέλεση των πολιτικών γάμων.
  6. Τον έλεγχο της τήρησης των κείμενων διατάξεων που αφορούν στη χορήγηση αδειών χρήσης πεζοδρομίων σε επιχειρηματίες  και της επιβολής προστίμων για αυθαίρετες καταλήψεις πεζοδρομίων και κοινόχρηστων χώρων από αυτούς  στις Τοπικές Κοινότητες Αγκαιριάς, Αρχιλόχου, Κώστου, Λευκών και Μάρπησσας, καθώς και τη χορήγηση και υπογραφή των σχετικών αδειών.
  7. Την επίβλεψη της καθαριότητας των παραλιών του Δήμου Πάρου.
  8. Τη σύνταξη και υπογραφή απαντήσεων σε πολίτες και υπηρεσίες για θέματα που άπτονται των αρμοδιοτήτων της.

Β. Όταν ο Δήμαρχος απουσιάσει ή κωλύεται, τα καθήκοντά του ορίζεται να ασκεί η Αντιδήμαρχος κ. Μαρουσώ Φραγκούλη του Ιωάννου και όταν αυτή απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντα του Δημάρχου θα ασκούνται από την Αντιδήμαρχο κ. Μαρία Χανιώτη του Κωνσταντίνου.
Γ. Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’ αριθ. 1/2013 απόφασή μας όπως τροποποιήθηκε.
Δ. Η παρούσα απόφαση να αναρτηθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ, να δημοσιευθεί μία φορά στην ημερήσια εφημερίδα της έδρας του Νομού ΚΟΙΝΗ ΓΝΩΜΗ και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα και στον πίνακα ανακοινώσεων  του Δήμου.
                                                                                
Ο Δήμαρχος Πάρου

ΧΡΗΣΤΟΣ Γ. ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗΣ