Παρασκευή, 21 Μαρτίου 2014

Τοπικό Σχέδιο Δράσης για την Προώθηση της Απασχόλησης στο Δήμο Πάρου - Πρόσκληση και Αίτηση συμμετοχής

ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ


Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη «ΤΟΠΣΑ ΠΑΡΟΥ»
Στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης:
«Τοπικό Σχέδιο Δράσης για την Προώθηση της Απασχόλησης 
στο Δήμο Πάρου»,

η οποία εντάσσεται στη Δράση 7:  «Τοπικά Σχέδια για την Απασχόληση προσαρμοσμένα στις ανάγκες των Τοπικών Αγορών Εργασίας» της Κατηγορίας Παρέμβασης 1: Ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης, του Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας 03: «Διευκόλυνση της πρόσβασης στην Απασχόληση», του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού», που συγχρηματοδοτείται από το  ΕΚΤ (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο)
ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ
τους/τις ενδιαφερόμενους/ες (κατοίκους του Δήμου Πάρου), που
πληρούν μία από τις παρακάτω προϋποθέσεις για την υποβολή αιτήσεων συμμετοχής στην εν λόγω Πράξη:
    Είναι Άνεργοι,
Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στις γυναίκες και στους νέους κάτω των 25 ετών που είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ανεργίας του ΟΑΕΔ, οι οποίοι πλήττονται περισσότερο από την ανεργία,

    Είναι Νέοι Επιστήμονες (ιατροί, οδοντίατροι, κτηνίατροι, φαρμακοποιοί, δικηγόροι, μηχανικοί που είναι απόφοιτοι Πανεπιστημιακών, Πολυτεχνικών Σχολών), (Προϋποθέσεις συμμετοχής στο Παράρτημα).

    Είναι Ασφαλισμένοι στον ΟΓΑ (Προϋποθέσεις συμμετοχής στο Παράρτημα).

Στόχοι / Αναμενόμενα αποτελέσματα από την υλοποίηση της Πράξης
Στόχος - παραγόμενο αποτέλεσμα της παρέμβασης είναι η εργασιακή ένταξη των ανέργων με την προώθησή τους στην απασχόληση και την επιχειρηματικότητα.

Το Σχέδιο απευθύνεται σε συνολικά 60 ωφελούμενους, οι οποίοι θα προωθηθούν στην απασχόληση και την επιχειρηματικότητα με την:
    Σύσταση Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων (Κοιν.Σ.Επ.),
    Σύσταση Νέων Επιχειρήσεων (Ατομική, Ο.Ε., Ε.Ε., ΕΠΕ),
    Απόκτηση Εργασιακής Εμπειρίας και
    Πρόσληψη σε Επιχειρήσεις της περιοχής.

Περιοχή Παρέμβασης
Η περιοχή παρέμβασης είναι ο Δήμος Πάρου.

Κλάδοι Παρέμβασης
Η παρέμβαση θα εστιαστεί σε οικονομικούς κλάδους που θα ωφελήσουν άμεσα την τοπική οικονομία και την ευημερία της περιοχής. Έμφαση θα δοθεί κυρίως στον τριτογενή τομέα, αλλά και σε στοχευμένες δράσεις ανάπτυξης δραστηριοτήτων του πρωτογενή τομέα. Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη μέσω της εμπειρίας όλων των μελών της που έχουν δραστηριοποιηθεί στο παρελθόν στην παροχή κατάρτισης και συμβουλευτικής δύναται να στηρίξει ουσιαστικά την προσπάθεια αυτή με την παροχή τεχνογνωσίας και υποστήριξης για τη δημιουργία θέσεων εργασίας και τη δημιουργία νέων και κοινωνικών επιχειρήσεων.

Συγκεκριμένα, η παρέμβαση θα υποστηρίξει την ανάπτυξη νέων Κοινωνικών Συνεταιριστικών επιχειρήσεων, που αφορούν τους ακόλουθους θεματικούς άξονες:
    Πράσινη Ανάπτυξη – Περιβάλλον
    Τουρισμός – Πολιτισμός
    Εμπόριο και Υπηρεσίες
    Αγροτικά και Τεχνικά επαγγέλματα
    Κοινωνικές Επιχειρήσεις – Κοινωνική Οικονομία

Εταίροι Αναπτυξιακής Σύμπραξης «ΤΟΠΣΑ ΠΑΡΟΥ»
Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη «ΤΟΠΣΑ ΠΑΡΟΥ» αποτελείται από τους παρακάτω  φορείς:
    Εμπορικός Σύλλογος Πάρου-Αντιπάρου (Συντονιστής Εταίρος)
    Δήμος Πάρου
    Κοινωφελής Δημοτική Επιχείρηση Πολιτιστικής Ανάπτυξης Πάρου (Κ.Δ.Ε.Π.Α.Π)
     Ν.Π.Δ.Δ. Δήμου Πάρου Κοινωνικής Προστασίας Πρόνοιας & Αλληλεγγύης
    Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης «Εκπαιδευτική Νοτίου Αιγαίου»
    Asset Τεχνολογική

Δικαιολογητικά Συμμετοχής
Οι ενδιαφερόμενοι, συνημμένα με το Έντυπο της Αίτησης Συμμετοχής, το οποίο μπορούν να προμηθεύονται από τα γραφεία του Δημαρχείου Πάρου ( Παροικία, Πάρος, τηλ: 22843-60116, υπεύθυνη: κα Σκαραμαγκά Βασιλική) και από τα γραφεία του Εμπορικού  Συλλόγου Πάρου-Αντιπάρου (Περιφερειακός Παροικία, Πάρος, τηλ: 22840-22262, email: info@esparou.gr, υπεύθυνη: κα Σκαραμαγκά Αναστασία).

Θα υποβάλουν και τα εξής έγγραφα:
Επικυρωμένα Φωτοαντίγραφα
1.    Αποδεικτικό στοιχείο ταυτότητας
2.    Δελτίο ανεργίας σε ισχύ κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης
3.    Πτυχίο σπουδών ή/και τίτλου μεταπτυχιακών σπουδών

Απλά Φωτοαντίγραφα
4.    Αριθμός Μητρώου ΙΚΑ
5.    Αριθμός Μητρώου ΑΜΚΑ
6.    Έγγραφο πιστοποίησης τόπου διαμονής (π.χ. λογαριασμός ΔΕΗ, ΟΤΕ, κινητού τηλεφώνου, εκκαθαριστικό εφορίας) ή υπεύθυνη δήλωση
7.    Φωτοτυπία του πλέον πρόσφατου εκκαθαριστικού σημειώματος της εφορίας
8.    Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης ή σχετική υπεύθυνη δήλωση
9.    Φωτοτυπία βεβαιώσεων παρακολούθησης σεμιναρίων κατάρτισης (εφόσον υπάρχουν)
10.    Φωτοτυπία αποδεικτικών γνώσης ξένων γλωσσών (εφόσον υπάρχουν)

Αποδεικτικά Προϋπηρεσίας
11.    Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα, στο οποίο να αναφέρεται η επαγγελματική τους εμπειρία
12.    Κατάσταση ενσήμων από το ΙΚΑ (εφόσον υπάρχουν)
13.    Βεβαιώσεις προϋπηρεσίας (εφόσον υπάρχουν) και
14.    Οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό που τεκμηριώνει την εργασιακή του εμπειρία.

Υποβολή Αιτήσεων
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν την Αίτηση Συμμετοχής και τα παραπάνω δικαιολογητικά από τη Πέμπτη 20 Μαρτίου 2014  μέχρι και την Παρασκευή 28 Μαρτίου 2014 και ώρες 12:00-14:00 για τον Εμπορικό Σύλλογο Πάρου-Αντιπάρου (Περιφερειακός Παροικιάς, Παροικία, Πάρος, πληροφορίες: κα Σκαραμαγκά Αναστασία)  και ώρες  08:00-14:00 για το Δημαρχείο Πάρου, (Παροικία, Πάρος, πληροφορίες: κα Σκαραμαγκά Βασιλική).

Όσοι/ες επιθυμούν να συμμετάσχουν στην Πράξη μπορούν, αυτοπροσώπως ή μέσω άλλου εξουσιοδοτημένου προσώπου -εφόσον η εξουσιοδότηση έχει θεωρηθεί ως προς το γνήσιο της υπογραφής τους από δημόσια αρχή- να προσέρχονται στην ανωτέρω διεύθυνση και να καταθέτουν τα δικαιολογητικά συμμετοχής.

Με εκτίμηση,
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ
«ΤΟΠΣΑ ΠΑΡΟΥ»

Παράρτημα 1. Προϋποθέσεις Συμμετοχής για Νέους Επιστήμονες και Ασφαλισμένους στον ΟΓΑ.

Α. Νέοι Επιστήμονες
Οι Νέοι επιστήμονες (ιατροί, οδοντίατροι, κτηνίατροι, φαρμακοποιοί, δικηγόροι, μηχανικοί που είναι απόφοιτοι Πανεπιστημιακών, Πολυτεχνικών Σχολών), πρέπει να πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:

1.    Να έχουν κάνει έναρξη επιτηδεύματος (στην αρμόδια Δ.Ο.Υ.) υποχρεωτικά από την 02.01. 2012 και μετά.

2.    Δύνανται να ενταχθούν στο πρόγραμμα και όσοι έχουν προβεί σε έναρξη επιτηδεύματος από την 01/01/2011 και μετά, δηλώνοντας ως έδρα την οικία τους, με την προϋπόθεση ότι από την 02/01/2012 και μετά, έχουν προβεί σε πρώτη μεταβολή έδρας σε ανεξάρτητο επαγγελματικό χώρο. Ως ημερομηνία έναρξης θα θεωρείται η πρώτη μεταβολή.

3.    Να μην έχει παρέλθει χρονικό διάστημα μέχρι την ημερομηνία έναρξης δραστηριότητας τους, μεγαλύτερο των έξι (6) ετών από το χρόνο κτήσης του πτυχίου τους (για τις λοιπές κατηγορίες) ή της απόκτησης της ειδικότητας τους (για τους ιατρούς). Όταν στο χρονικό διάστημα των έξι (6) ετών περιλαμβάνεται χρόνος παρακολούθησης κύκλου μεταπτυχιακών σπουδών, ο χρόνος αυτός παρατείνει αντίστοιχα το όριο των έξι (6) ετών. Η ανωτέρω ρύθμιση δεν αφορά στους ιατρούς. Για τους πτυχιούχους αλλοδαπής το διάστημα των έξι (6) ετών υπολογίζεται από την αναγνώριση του πτυχίου τους από το ΔΟΑΤΑΠ. Για τα πτυχία που έχουν αποκτηθεί σε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και δεν απαιτείται αναγνώριση από το ΔΟΑΤΑΠ το διάστημα των έξι (6) ετών, υπολογίζεται από την λήψη του πτυχίου.

4.    Να έχουν ηλικία μέχρι 34 ετών, (έως την ημερομηνία έναρξης της δραστηριότητας τους) πλην των ιατρών και των γυναικών νέων επιστημόνων, μητέρων ενός τουλάχιστον ανήλικου τέκνου και ανεξαρτήτως ειδικότητας που μπορούν να έχουν ηλικία μέχρι 42 ετών. Για όσους έχουν αποκτήσει μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών, μέχρι τη συμπλήρωση του ορίου ηλικίας των 34 ετών, το όριο αυτό παρατείνεται αντίστοιχα κατά το χρονικό διάστημα που αφορά στις μεταπτυχιακές σπουδές. Κατά τον υπολογισμό της ηλικίας του ωφελούμενου θα λαμβάνεται υπόψη η τριακοστή πρώτη Δεκεμβρίου του έτους γεννήσεως του. Οι μεταπτυχιακές σπουδές εξωτερικού λαμβάνονται υπόψη εφόσον υπάρχει αναγνώριση τους από το ΔΟΑΤΑΠ.

5.    Στο εκκαθαριστικό τους σημείωμα από την οικεία ΔΟΥ για το οικονομικό έτος της έναρξης δραστηριότητάς τους, το ατομικό εισόδημά τους να μην υπερβαίνει το ποσό των 12.000,00 €. Ειδικά για τις κατηγορίες νέων επιστημόνων για τις οποίες απαιτείται πρακτική άσκηση για την απόκτηση ειδικότητας ή άδειας άσκησης επαγγέλματος (όπως ιατροί, δικηγόροι κ.α.), η αμοιβή τους κατά τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης δεν υπολογίζεται ως εισόδημα προκειμένου να ενταχθούν στο πρόγραμμα.

6.    Να έχουν την Ελληνική υπηκοότητα ή την υπηκοότητα άλλου Κράτους - Μέλους της Ε.Ε. ή είναι ομογενείς ή υπήκοοι τρίτων χωρών που έχουν δικαίωμα διαμονής και απασχόλησης στη χώρα μας και είναι νόμιμοι κάτοικοι αυτής.

7.    Να διαθέτουν αριθμό φορολογικού μητρώου (Α.Φ.Μ.) και

8.    Να έχουν εκπληρώσει ή νόμιμα απαλλαχθεί από τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις (οι άνδρες υποψήφιοι).

Στους ωφελούμενους δεν εντάσσονται όσοι έχουν ιδρύσει τις κάτωθι μορφές εταιρειών:
•    Ανώνυμες Εταιρείες (Α.Ε.).
•    Αστικές μη κερδοσκοπικές εταιρείες.
•    Όσοι είχαν άλλη επιχείρηση πριν από τη νέα έναρξη επιτηδεύματος στη Δ.Ο.Υ., εκτός της έναρξης δραστηριότητας ιατρού άνευ ειδικότητας, η οποία δεν υπερβαίνει, σε καμία περίπτωση, τους δώδεκα (12) μήνες.

Β. Ασφαλισμένοι στον ΟΓΑ
Ασφαλισμένοι στον ΟΓΑ, με ατομικό εισόδημα από γεωργικές δραστηριότητες που δεν υπερβαίνει τις 3.000 € για το οικονομικό έτος 2013 (Εισοδήματα 2012), το δε ατομικό πραγματικό, ή αντικειμενικό εισόδημά τους από τις λοιπές πηγές δεν υπερβαίνει το ποσό των 9.000,00 €. Επισημαίνεται ότι δεν πρέπει να υπερβαίνουν ανά κατηγορία τα όρια του εισοδήματος.

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ την αίτηση συμμετοχής